Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2023 Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

SỞ Y TẾ SƠN LA

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU

 

 
 
 

Số: 88/TB-BVMC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Mộc Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp 2023

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

 

 
 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023 được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh;

 Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Công văn số 81/SNV-TCBC&TCPCP ngày 13/01/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, và cán bộ, công chức cấp xã;

          Căn cứ Đề án vị trí việc làm bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm được ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BVMC ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;

          Căn cứ số lượng người làm việc năm 2023 được phê duyệt theo Quyết định số 136/QĐ-BVMC ngày 23/02/2023 của Giám đốc bệnh viện;

 Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-BVMC ngày 15/5/2023 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023.

 Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La thông báo chỉ tiêu và cơ cấu ngạch viên chức, mã số chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển vào các vị trí việc làm năm 2023, tại Bệnh viện, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng, 22 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

1- Vị trí việc làm: Bác sĩ hạng III (Mã số: V.08.01.03): 07 chỉ tiêu (07 chỉ tiêu trên được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND).

2- Vị trí việc làm: Dược hạng IV Mã số: V.08.08.23): 01 chỉ tiêu.

3- Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV (Mã số: V.08.05.13): 07 chỉ tiêu.

4- Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng IV (Mã số: V.08.07.19): 02 chỉ tiêu.

5- Vị trí việc làm: Hộ sinh hạng IV (Mã số V.08.06.16): 02 chỉ tiêu.

6- Vị trí Kế toán viên (Mã số: 06.031): 01 chỉ tiêu.

7- Vị trí Chuyên viên hạng III (Mã số 01.003): 02 chỉ tiêu.

II.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam;

- Tuổi dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày cuối cùng của thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển);

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

          - Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

          - Lý lịch rõ ràng, đảm bảo tính pháp lý;

          - Phẩm chất đạo đức tốt;

          - Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Đối với vị trí Bác sĩ Hạng III - Mã số: V.08.01.03

  • Có Bằng tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa hệ đào tạo 6 năm.     
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh bác sĩ).
  •  Đơn xin được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.
  • Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với viên chức công tác tại vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2. Đối với vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng.

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh điều dưỡng).

3. Đối với vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng IV - Mã số: V.08.07.19

 - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành: xét nghiệm y học; kỹ thuật hình ảnh y học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh kỹ thuật y)

4. Đối với vị trí việc làm: Dược hạng IV - Mã số: V.08.08.23

 - Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Dược.

 - Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược hoặc có chứng chỉ hành nghề dược (dùng cho các hạng chức danh dược).

5. Đối với vị trí việc làm: Hộ sinh hạng IV Mã số V.08.06.16

- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Hộ sinh.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hộ sinh hoặc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (dùng cho các hạng chức danh hộ sinh).

6. Đối với vị trí việc làm: Kế toán viên - Mã số: 06.031

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

7. Đối với vị trí việc làm: Chuyên viên – Mã số 01.003

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Có chứng chỉ bồi dường kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đôi với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.".

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

 - Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ (có mẫu phiếu kèm theo thông báo này) vào vị trí việc làm tại một vị trí của một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu một thí sinh đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

 - Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính, Phiếu đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

* Một số lưu ý: - Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu tại Phòng Tổ chức-Hành chính.

 - Thí sinh gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng Tổ chức –Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) và các giấy tờ khác theo quy định đã khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định

2. Hình thức tuyển dụng

 2.1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

2.2. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

2.3. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

 - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Hình thức thi: Thi Phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm

3. Cách xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp bằng điểm nhau:

Trường hợp có từ 02 người trở lên, có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành, cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định, thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Phúc khảo:

 Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

5. Số chỉ tiêu bác sĩ, Dược sĩ được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND.

Thực hiện theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023 được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 6. Tiêu chuẩn bác sĩ, dược sĩ được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND.

Các trường hợp được tuyển dụng là Bác sĩ, Dược sĩ để được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND cần đáp ứng các điều kiện sau:

6.1. Được trúng tuyển vào làm viên chức tại Bệnh viện; cá nhân tham gia dự tuyển bác sĩ, dược sĩ đại học có đơn xin được hưởng chính sách theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND (có mẫu kèm theo); đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Nghị quyết 122/2019/NQ-HĐND.

6.2. Cam kết làm việc ít nhất 05 năm đối với viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện hoặc cam kết làm việc ít nhất 04 năm đối với viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (01 bộ) gồm có:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo).

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4cm x 6cm, được xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú còn giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Giấy khai sinh;

- Bản sao Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và các chứng chỉ khác (nếu có). Khi trúng tuyển, người dự tuyển phải xuất trình bản chính để Hội đồng đối chiếu, kiểm tra. 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền (Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh) chứng nhận còn giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- 02 phong bì có dán tem thư và ghi địa chỉ báo tin.

- Túi đựng hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ có trong hồ sơ và số điện thoại liên lạc (nếu có).

* Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự tuyển phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển phải cam kết trong Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã được thông báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản, văn bằng chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.   

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 30/6/2023. Hồ sơ nộp sau 17h30phút ngày 30/6/2023 đơn vị không nhận.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:  Phòng Tổ chức- Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu (địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; số điện thoại liên lạc: 02123.866.152).

3. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên Website: bvmocchau.vn

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu./.

 

Nơi nhận:                                                     

- Sở Nội vụ tỉnh Sơn La (B/c);

- Sở Y tế tỉnh Sơn La (B/c);

- Website: bvmocchau.vn

- Lưu: VT, HSTD.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

BSCKII. Vi Hồng Kỳ

 

PHỤ LỤC CHI TIẾT

SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG THEO

VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 88/TB-BVMC ngày 24/05/2023 của BVĐK Mộc Châu)

 

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng năm 2023: 22 chỉ tiêu, cụ thể như sau

Số lượng cần tuyển là người dân tộc thiểu số: 03 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Bác sỹ hạng III - Mã số: V.08.01.03: 02 chỉ tiêu 02 chỉ tiêu trên được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND).

- Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13: 01 chỉ tiêu

Số lượng cần tuyển không phải người dân tộc thiểu số: 19 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Bác sỹ hạng III - Mã số: V.08.01.03: 05 chỉ tiêu (05 chỉ tiêu trên được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND).

- Vị trí việc làm: Điều dưỡng hạng IV - Mã số: V.08.05.13: 06 chỉ tiêu

- Vị trí việc làm: Dược hạng IV Mã số: V.08.08.23): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Kỹ thuật y hạng IV (Mã số: V.08.07.19): 02 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Hộ sinh hạng IV (Mã số V.08.06.16): 02 chỉ tiêu.

- Vị trí Kế toán viên (Mã số: 06.031): 01 chỉ tiêu.

- Vị trí Chuyên viên hạng III (Mã số 01.003): 02 chỉ tiêu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

…………., ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑 Nữ 󠄑

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………. Ngày cấp: ……………….

 Nơi cấp: ………….….

Số điện thoại di động để báo tin: …………… Email: …………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: …………….., Cân nặng: ………………………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………..

Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………..

 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………………..

 

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………….

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT SỐ
122/2019/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

 

 

Tên tôi là: …………………………………; Nam, Nữ: ………………………......

Ngày sinh: …………………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Tốt nghiệp Đại học năm: …………………… Trường: …………………………..

Ngành hoặc chuyên ngành: ………………………………………………………..

Hệ đào tạo: …………………………….; Xếp loại: ………………………………

Tốt nghiệp sau đại học năm: ……………; Trường: ………………………………

Ngành hoặc chuyên ngành: ………………………………………………………..

Hệ đào tạo: ………………………………; Xếp loại: …………………………….

        Sau khi nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn được hưởng chính sách khuyến khích Bác sĩ, Dược sĩ về công tác tại tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, tôi xin tham gia đăng ký dự tuyển vào vị trí tuyển dụng: ……………………; Mã số: ………………….; Đơn vị tuyển dụng: …………………………………………...

          Nếu trúng tuyển tôi xin được hưởng chính sách và cam kết thực hiện đảm bảo thời gian công tác tối thiểu ….. năm tại đơn vị tuyển dụng đúng theo điều kiện hỗ trợ tại Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La./.

 

 

………., ngày ….. tháng …. Năm 202..

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

View 113

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

  • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
  • 02123.866.152
  • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK