Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA

BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN MỘC CHÂU

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 19 tháng 11năm 2021

THƯ MỜI QUAN TÂM

Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả Lựa chọn nhà thầu, gói thầu:

Mua sắm Vật tư, Văn phòng phẩm năm 2021

 

Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vật tư, Văn phòng phẩm năm 2021

Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

Thông tin chi tiết về gói thầu:

Nội dung công việc: Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Vật tư, Văn phòng phẩm năm 2021

Địa điểm triển khai: Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu

Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Mộc châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La.

  • Thời gian triển khai thực hiện: Tháng 12 năm 2021.

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm triển khai hợp tác.

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị xem xét và có văn bản phúc đáp cùng 01 bộ hồ sơ năng lực gửi chủ đầu tư.

          Văn bản phúc đáp kèm theo Hồ sơ năng lực của các đơn vị được gửi về :

Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;

Địa chỉ: Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.766.576

Hạn chót nộp thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ: Trước ngày 23/11/2021.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TV, TCHC.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

BSCKII. Vi Hồng Kỳ

 

View 17; Last Edit 23/11/2021 09:51

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

  • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
  • 02123.866.152
  • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK