Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

SỞ Y TẾ SƠN LA

BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 249/KH- BVMC

Mộc Châu, ngày 13 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021

         

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam.

Căn cứ quyết định số 5338/QĐ-BYT ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành nội dung kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020. Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 Của Bộ trưởng Bộ y tế Quyết định ban hành các mẫu phiếu và hướng dẫn khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

          Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-BVMC ngày 01/4/2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu về việc cải tiến, nâng cao chất lượng Bệnh viện năm 2021;

          Bệnh viện đa khoa Mộc Châu xây dựng kế hoạch và thời gian tự kiểm tra đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm tại đơn vị như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt  động chuyên môn, tình hình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện.

- Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở tiếp tục xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện.

          - Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ của bệnh viện và các qui định liên quan của nhà nước trong khám, chữa bệnh.

          - Kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng của bệnh viện, thời gian tự kiểm tra đảm bảo tiến độ.

2. Hình thức kiểm tra, đánh giá

- Bệnh viện tự kiểm tra, đánh giá theo “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam” đã được ban hành theo Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

- Nội dung các tài liệu kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm:

Phần A: Thông tin chung, số liệu hoạt động bệnh viện (nhập trên phần mềm kiểm tra bệnh viện).

Phần B: Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng BộY tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

 

Phần C: Mẫu phiếu số 1, 2, 3, 4, 5 khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại, nhân viên y tế, phiếu khảo sát người mẹ sinh con tại Bệnh viện, phiếu khảo sát nuôi con bằng sữa mẹ. Tài liệu Hướng dẫn phương pháp khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế (phụ lục kèm theo Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019).

Phần D: Đề án cải tiến chất lượng của các khoa, phòng năm 2021.

3. Các mẫu báo cáo của bệnh viện.

Phần A: Số liệu các khoa, phòng chịu trách nhiệm cập nhật trên phần mền kiểm tra bệnh viện.

1. Phòng kế hoạch nghiệp vụ gồm 10 phần

- Thông tin chung,

- Thông tin hoạt động chuyên môn của bệnh viện I , II

- Danh sách người hành nghề;

- Phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật phê duyệt,

- Đánh giá chất lượng bệnh viện I, II;

- Bảng giá dịch vụ;

- Tình hình bệnh tật và tử vong tại bệnh viện theo ICD10

- Hài lòng người bệnh.

2. Phòng hành chính tổ chức gồm 2 phần IV-V

- Tình hình nhân lực của bệnh viện;

- Cơ cấu tổ chức, phân bố nhân sự của bệnh viện

3. Phòng tài vụ mục III

- Thông tin về hoạt động tài chính của đơn vị;

4. Khoa dược mục VII và XI:

- Hiện trạng trang thiết bị, dược

Phần B: Kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

1. Kết quả đánh giá tiêu chí chất lượng chi tiết

2. Bảng tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng

3. Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện

4. Tổ chức, thành phần đoàn đánh giá Bệnh viện

- Trưởng đoàn đánh giá: Giám đốc bệnh viện.

- Phó trưởng đoàn: Các Phó Giám đốc của bệnh viện.

- Thư ký đoàn: Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

- Thành phần đoàn: Lãnh đạo các phòng chức năng, các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và bác sỹ, điều dưỡng, nhân viên trong bệnh viện.

5. Thời gian kiểm tra, đánh giá

+ Các tổ tự kiểm tra đánh giá từ ngày 13/7 – 16/7/2021

+ Bệnh viện kiểm tra, đánh giá chính thức vào ngày 19/7/2021 để tổng hợp nhập vào phần mềm trước ngày 21 tháng 7 năm 2021.

6. Các tổ kiểm tra, đánh giá:

- Tiến hành công việc kiểm tra, đánh giá ở các khoa, phòng, bộ phận của bệnh viện theo Đề án cải tiến chất lượng của khoa, phòng năm 2021.

- Quan sát, kiểm tra sổ sách, số liệu, văn bản và phỏng vấn.

- Sử dụng máy ảnh để chụp lại các hình ảnh tích cực và chưa tích cực

của bệnh viện, làm bằng chứng minh họa cho kết quả đánh giá.

- Tổng hợp số liệu, tài liệu, báo cáo, hình ảnh… sau đó nhập vào phần

mềm trực tuyến theo quy định.

- Kết quả đánh giá chi tiết các tiêu chí do các thành viên đoàn tự đánh giá

thực hiện theo Phụ lục 3 “Mẫu phiếu đánh giá tiêu chí chất lượng bệnh viện”.

7. Công tác chuẩn bị:

- Căn cứ vào Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam và hướng dẫn kiểm tra của Bộ Y tế, các khoa, phòng rà soát và chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo biểu điểm kiểm tra của Bộ y tế. Có biện pháp khắc phục những tồn tại và chuẩn bị đầy đủ tài liệu, số liệu về việc thực hiện đối với từng nội dung kiểm tra liên quan để chuẩn bị cho việc kiểm tra bệnh viện.

* Phân công các tổ thực hiện công tác tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Tổ 1: KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG TC-HC + KHOA KSNK + KHOA CĐHA + KHOA XÉT NGHIỆM + KHOA HSCC

 1.  

BSCKII. Vi Hồng Kỳ

Giám đốc bệnh viện

Tổ trưởng

 1.  

CN. Phạm Hồng Bộ

Trưởng phòng TC-HC     

Thư ký

 1.  

BS. Lương Thị Thanh Tuyền

Phó trưởng khoa CĐHA

Thành viên

 1.  

BS. Đặng Thị Linh

Phó trưởng khoa Xét nghiệm

Thành viên

 1.  

BSCKI.Trần Khánh Hoàng

Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp

Thành viên

 1.  

BS. Vi Hoàng Thuyên

Phó trưởng khoa HSCC

Thành viên

 1.  

CN. Vũ Thị Hà Trang

Phòng TC-HC

Thành viên

Tổ 2: KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG PHÒNG KHTH + KHOA NỘI TỔNG HỢP + PHÒNG TCKT + PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG + KHOA YHCT-PHCN

1

ThS.BS Nguyễn Văn Dinh

Trưởng khoa Ngoại TH

Tổ trưởng

2

CN. Nguyễn Thị Minh

Phó trưởng phòng TC-HC

Thư ký

3

BS. Tếnh Thị La

Phó trưởng khoa Nội tổng hợp

Thành viên

4

CN. Vũ Minh Hương

Trưởng phòng TCKT

Thành viên

5

CN. Trần Đức Thành

Trưởng phòng Điều dưỡng

Thành viên

6

BS. Trần Thị Phương Thủy

Khoa Nội tổng hợp

Thành viên

7

BS. Trần Văn Vĩnh

Khoa YHCT-PHCN

Thành viên

Tổ 3: KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHOA DINH DƯỠNG + KHOA PHỤ SẢN + KHOA NGOẠI TỔNG HỢP + KHOA KHÁM BỆNH

1

ThS.BS Trịnh Anh Tuấn

Phó trưởng khoa Ngoại TH, Phó trưởng phòng KHTH  

Tổ trưởng

2

ThS. Phan Thị Thu Hằng

Phó trưởng khoa Dinh Dưỡng

Thư ký

3

BS. Phạm Thị Yến

Phó trưởng khoa Khám bệnh

Thành viên

4

BSCKI. Đặng Thị Diệp

Trưởng khoa Phụ Sản

Thành viên

5

CN. Nguyễn Thị Hoa

Phó phòng Điều dưỡng

Thành viên

6

BS. Lường Thị Hằng

Phó trưởng khoa Phụ sản

Thành viên

Tổ 4: KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHOA CTCH + KHOA NHI + KHOA DƯỢC – TTB + KHOA TRUYỀN NHIỄM + KHOA LCK

1

BSCKII. Ngô Trọng Trung

Trưởng khoa CĐHA

Tổ trưởng

2

BSCKI. Phạm Hồng Tươi        

Phó trưởng khoa Nhi           

Thư ký

3

BSCKII. Phạm Thị Hường

Trưởng khoa Nhi

Thành viên

4

DS. Trần Thị Mai Hồng

Khoa Dược - TTB

Thành viên

5

BSCKI. Lường Thị Xuân

Phó trưởng khoa Truyền nhiễm  

Thành viên

6

BSCKI. Thào Thị Nhung

Trưởng khoa LCK

Thành viên

7

BSCKI. Nguyễn Thị Thúy Nguyệt

Phó trưởng khoa CTCH

Thành viên

Đề nghị các đồng chí được giao phụ trách các tiêu chí chủ động chấm điểm tiểu mục được giao phụ trách trên phần mềm nova theo đường link: http://nova.qlbv.vn/crane/dhis-web-permit/certificateFormBoth.action sau khi kết thúc tự kiểm tra, đánh giá.

- Trên đây là kế hoạch tự kiểm tra bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021 của bệnh viện đa khoa Mộc Châu, yêu cầu các tổ kiểm tra, các khoa, phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                 

 - Ban giám đốc

 - Các khoa, Phòng;

 - Lưu VT- KHNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

BSCKII. Vi Hồng Kỳ

 

View 42; Last Edit 26/08/2021 10:34

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

 • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
 • 02123.866.152
 • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK