Bệnh viện đa khoa Mộc Châu - Khám chữa bệnh và điều trị tất cả các ngày - Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mang đến cho người bệnh "Sự phục vụ hoàn hảo" nhất.
 

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP BVĐK MỘC  CHÂU

1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ: Bao gồm 09 cán bộ

Trưởng Phòng:  BS:  Trịnh Anh Tuấn

               Trong đó:

+Thạc sỹ: 2 người

+ Bác sỹ : 2 người

+ Điều dưỡng: 3 người

+ Kỹ sư CNTT: 2 người

+ Cán Bộ Thống kê: 1 người

2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ có chức năng: Xây dựng kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Hướng dẫn, chỉ đạo, công tác nghiệp vụ chuyên môn; Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện.

 -  Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch.

 - Hướng dẫn các khoa, phòng thực hiện Quy chế bệnh viện. Thường xuyên, đột xuất tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện quy chế bệnh viện.

 - Phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Viện; giữa Viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

 -  Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, phối hợp triển khai công tác nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng danh mục kỹ thuật, thủ thuật đề nghị Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới theo yêu cầu của cơ sở.

- Quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. Quản lý Thư viện. Thực hiện công tác thống kê báo cáo đúng quy định.

 - Định kì sơ kết, tổng kết công tác đièu trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên

- Phối hợp tổ chức, quản lý các lớp đào tạo, tập huấn tại Viện.

- Xây dựng các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các tình huống bất thường khác. Đôn đốc các khoa phòng liên quan triển khai thực hiện khi có dịch bệnh xảy ra.

 -Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. MỘT SỐ THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT

 - Đội ngũ CCVC của phòng KHTH luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, được Ban giám đốc tin tưởng. Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 100% nhân viên đạt lao động  tiên tiến.

  - Duy trì tốt chế độ lưu trữ hồ sơ bệnh án; đảm bảo phục vụ tốt công tác điều trị, sao chép kịp thời để phục vụ người dân và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

 - Ứng dụng công nghệ thông tin trong báo cáo, thống kê, quản lý hồ sơ bệnh án và trong nhiều công tác khác của bệnh viện.

 - Tham gia viết báo về chuyên môn và quản lý bệnh viện trên các tạp chí, trang web bệnh viện, Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, trong các năm gần đây tập thể và cá nhân trong phòng đã tham gia thực hiện các đề tài.

-Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Ổn định nhân sự.

- Nâng cao cải tiến chất lượng bệnh viện.

- Phát triển thêm các kỹ thuật mới.

- Có báo cáo trong hội nghị khoa học,

- Không ngừng nâng cao hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

- Tổ chức đào tạo chuyển giao kỹ thuật.

- Phát triển công nghệ thông tin theo thời đại.

 

View 500

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘC CHÂU

  • Tiểu khu 11 - Thị trấn Mộc Châu Mộc Châu
  • 02123.866.152
  • bvmc@sonla.gov.vn

BẢN ĐỒ

FACEBOOK