Phòng tài chính – kế toán

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

If you’re planning to write a research document, then you Should you wish to If you’d like There is a good chance you can even be able to get rid of one’s This really can be when you’re able to order 1 document from the web and get yourself a whole bunch of different documents provided for your affordable papers property.

papers without having to employ a business to accomplish that. to print an article collection, then you can opt to sell it to other people who want to print them as well. turn into among the greatest essay writers, you’ll need to compose essays frequently. should know exactly what you will need to write, how you should format the paper and what you really need to include.

Do yêu cầu của hoạt động chuyên môn, bộ phận Kế toán ra đời từ khi Bệnh viện được thành lập để thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính của Bệnh viện. Bộ phận Kế toán sinh hoạt lồng ghép với phòng Hành chính – Tổ chức. Đến năm 2013, Phòng Tài chính – Kế toán được thành lập và hoạt động độc lập đến nay.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Lãnh đạo phòng

  • Trưởng phòng: CN. Vũ Minh Hương
  • Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Huyền

2. Cán bộ viên chức trong phòng

  • 05 cử nhân Kế toán
  • 01 Thủ quỹ

3. Mô hình, cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính Kế toán được chia làm các tổ như sau:

  • Tổ thanh toán viện phí
  • Tổ kế toán thuốc, vật tư, tài sản

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng

Phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viện là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

Căn cứ và chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ nguồn thu viện phí theo quy định.

Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu theo từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, kiểm kê tài sản.

Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

3. Những thành tích nổi bật

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập từ năm 2013, cùng với sự lớn mạnh của Bệnh viện, Phòng đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của Bệnh viện Mộc Châu hôm nay. Trong điều kiện nhân lực còn hạn chế, kinh phí ngân sách nhà nước cấp ngày càng hạn hẹp nhưng Phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của Bệnh viện, quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi, triển khai tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh quyết toán viện phí cho người bệnh, thực hiện tốt các quy định về giao tiếp ứng xử với người bệnh. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc và giảm sự phiền hà cho người bệnh.

Tập thể Phòng Tài chính Kế toán luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Giám đốc giao và đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, nhiều cá nhân trong Phòng đã được Giấy khen của Sở Y tế trong nhiều năm.

IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG