Lịch sử phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu qua các thời kỳ

However, the next thing you know, your own mind is back to the if you need college paper writers pen and paper and you get started.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta luôn quan tâm tới công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân nói chung (CS&BVSKND) và chăm lo phát triển sự nghiệp Y tế nói riêng. Những bài viết, bài nói của Người thể hiện quan điểm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp Y tế, là căn cứ và là kim chỉ nam để xây dựng chiến lược phát triển sự nghiệp Y tế nước nhà.

 Trong thư gửi Hội nghị cán bộ Y tế toàn quốc tháng 2 năm 1955, Người căn dặn cán bộ Y tế “Phải thật thà, đoàn kết, thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt và xây dựng một nền y học của ta”. Bức thư đó đã đi vào lịch sử của ngành Y tế và ngày Bác gửi thư 27 tháng 2 đã trở thành ngày truyền thống của Ngành “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”.

56 năm qua, một chặng đường chưa dài so với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhưng ngành Y tế cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã thu được những thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Trong quá trình xây dựng và phát triển đã kế thừa nền Y học dân tộc, tiếp thu thành tựu của Y học hiện đại, vận dụng sáng tạo vào thực tế Việt Nam để làm tốt việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tuy nhiên quá trình phát triển đi lên vẫn còn những tồn tại và những thách thức cần được giải quyết. Nhìn một cách tổng quát ở nhiều góc độ khác nhau, Ngành Y tế cách mạng Việt Nam đã làm biến đổi một cách sâu sắc về tất cả các mặt từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động để mỗi cán bộ Y tế vừa hồng vừa chuyên, từ y tâm, y thuật cho đến y đức.

56 năm phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, ngành Y tế Việt Nam, tỉnh Sơn La nói chung, Y tế Mộc Châu nói riêng đã đóng góp xứng đáng vào cuộc đấu tranh  giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Từ giai đoạn tiền khởi nghĩa đến 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, cán bộ y tế đã có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc để phục vụ sức khoẻ bộ đội, nhân dân. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong mỗi giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, ngành Y tế đều có những phương châm quan điểm phù hợp nhằm mục đích phục vụ sản xuất, chiến đấu và góp phần nâng cao sức khoẻ nhân dân, nâng cao thể chất của con người Việt Nam.

Mộc Châu là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La. Tây bắc “Hòn ngọc ngày mai của Tổ quốc” như lời nói của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã và đang trở thành hiện thực, bởi Mộc Châu ngày hôm nay so với những năm đầu thập niên 50 của thế kỷ XX đã thực sự thay đổi rất nhiều, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa đã ấm no hơn, văn minh hơn. Trẻ em đã được cắp sách đến trường, nhân dân các dân tộc vùng sâu vùng xa ốm đau đã có cán bộ Y tế chăm sóc, kinh tế- văn hóa – xã hội phát triển bền vững. Có được những đổi thay như vậy là do có Đảng lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực vươn lên của cán bộ nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Hơn 50 năm qua sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ và nhân dân các dân tộc Mộc Châu tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Ngành Y tế Mộc Châu nói chung, Bệnh viện đa khoa( BVĐK) nói riêng cũng ngày càng trưởng thành và không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho là chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của bệnh viện qua các giai đoạn sau: