THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá Tài sản

SỞ Y TẾ TỈNH SƠN LA
BVĐK HUYỆN MỘC CHÂU  
Số:  388/ TB-BVMC  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Mộc Châu, ngày 19 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá Tài sản

 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13; Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật về thẩm định giá;

 Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị Định 89/2013/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06,07;

Căn cứ Công văn số 2328/SYT-KHTC ngày 18/11/2020 của Sở Y tế về phê duyệt danh mục in biểu mẫu và sổ y tế phục vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu;

Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, có địa chỉ tại :

Tiểu khu 11,thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản, làm cơ sở để đấu thầu mua sắm theo quy định của pháp luật, cụ thể :

  1. Thông tin về tài sản thẩm định giá

Giá trị theo danh mục in biểu mẫu chuyên môn và sổ y tế

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị thẩm định giá

2.1. Về năng lực và kinh nghiệm

Có quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp ; có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá do Bộ Tài chính cấp; có tên trong danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá; danh sách các thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá

– Có ít nhát 03 năm kinh nghiệm trong tổ chức thẩm định giá tài sản

– Có ít nhất 05 năm thẩm định viên hành nghề về giá hoạt động thường xuyên tại đơn vị thẩm định giá.

2.2. Phí dịch vụ

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá (trong đó có quy định : « Giá dịch vụ thẩm định giá được xác định theo sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp thẩm định giá với khách hàng »).

3. Yêu cầu hồ sơ đăng ký

  01 bộ hồ sơ năng lực (đóng quyển).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

4.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/11/2020.

4.2. Địa điểm nộp hồ sơ : Phòng Tổ chức –Hành chính thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ; điện thoại 02123.866.152, Email : bvmc@sonla.gov.vn

Nơi nhận:                                                                       
– Ban Giám đốc ( để B/c);
– Đăng tải Website BVMC:
– Lưu: VT, Hồ sơ thầu.  
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC        


DSCKI. Hoàng Tiến Bình